Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ -Ρόδος

Έτος: 2016-2018
Ανέγερση μεταλλικών κατασκευών PipeRack
Ανέγερση προσβάσεων
Ανέγερση μεταλλικών κτιρίων
Ανέγερση στήριξης FGDs (αγωγών καυσαερίων)
Ανέγερση μεταλλικού σκελετού Ηλεκτροστασίων
Τοποθέτηση ικριωμάτων στήριξης ανεμιστήρων