ΓΕΦΥΡΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ανέγερση γέφυρας δύο ρευμάτων, βάρους 1.800 τόνων